फाँटवारी

शिर्षक डाउनलोड
बैशाख महिनाको खर्चको फाटबाँरी चालु खर्च
बैशाख महिनाको खर्चको फाटबाँरी पुँजीगत खर्च
चैत्र महिनाको खर्चको फाटबाँरी चालूगत खर्च
चैत्र महिनाको खर्चको फाटबाँरी पुँजीगत खर्च
फाल्गुन महिनाको खर्चको फाटबाँरी चालुगत खर्च
फाल्गुन महिनाको खर्चको फाटबाँरी पुँजीगत खर्च
अा ब २०७३/७४ को बार्षिक आर्थिक विवरण - चालू
अा ब २०७३/७४ को बार्षिक आर्थिक विवरण - पुँजिगत
माघ महिनाको खर्चको फाटबाँरी चालुगत खर्च
माघ महिनाको खर्चको फाटबाँरी पुँजीगत खर्च