आ.व. २०७४/७५ मा पत्र पत्रिकाहरुलाई भूक्तानी गरिएको रकमको विवरण