पत्रकार मित्रहरु लाई जरुरी सूचना

वेव साइटमा प्रकाशित मिति: 2018-03-27

मिति :- 2074/12/12

यस आयोजनाको चालु आ. ब. 2074/075 मा सूचना मूलक सन्देश प्रचार प्रसार कार्यको लागी विनियोजित रकम समाप्त भएको हुँदा कुनै पनि प्रकारका विज्ञापन सूचना प्रकाशन नगर्नु नगराउनु हुन जानकारी गराईन्छ । विना अनुमती सूचना प्रकाशन भएमा आयोजनाबाट रकम भूक्तानी नहुने ब्यहोरा समेत यसै सूचनाद्धारा जानकारी गराईन्छ ।

राष्ट्रिय भू-उपयोग आयोजना
मध्य बानेश्वर, काठमाण्डौ