National Land Use Project

Mr. Prakash Joshi

Mr. Prakash Joshi

Project Chief
lightjoshiji@gmail.com

Notices

सूचिकृत गर्ने सम्बन्धमा

IFB/NLUP/G/01/2074-75_SELECTION

EOI_Shortlisting_2074/75

Supply of High Resolution Satellite Image- Result

EOI Opening 2074/075

EOI Amendment 2074/075

Land Use Mapping EOI 2074/075

Satellite Image Bid Document 2074/075

LOI Shortlisting List Mapping 2073/74

Invitation Guidelines 2016

Introduction

In terms of use, Nepal has about 27% agricultural land, 39.6% forest land, 12% pasture land, 17.2% snow covered and rocky land, and 2.6% water area out of the total land.In recent times, rapidly growing population and uncontrolled use of land resources have shown symptoms of land resources being scarce that would need to cope with the need for sustainable future of the country. Therefore, due attention would be required, timely, to make its proper use and management. It is not possible to bring such worsening situation of land use and management under control in absence of a guiding policy initiative from the government. Realizing this fact, the Government has already enacted 'National Land Use Policy, 2072(2015) 

Objectives

The main objective of this project work is to prepare land resource maps particularly present land use, soil map, land capability map, land zoning map, cadastral superimpose giving due consideration on Various Hazard and Risk over the study area. Main purpose of this land use mapping is::

  • To classify the land and land resources in appropriate land use zones mentioned in Land Use Policy 2072.

Progress so Far

Year Nos of VDCs Remark
67-68 25 -
68-69 24 -
69-70 126 -
70-71 77 -
71-72 143 -
72-73 177 -
73-74 826 -

Gallery

Mr. Prakash Joshi

Mr. Prakash Joshi

Project Chief
lightjoshiji@gmail.com

सूचना

सूचिकृत गर्ने सम्बन्धमा

IFB/NLUP/G/01/2074-75_SELECTION

EOI_Shortlisting_2074/75

Supply of High Resolution Satellite Image- Result

EOI Opening 2074/075

EOI Amendment 2074/075

Land Use Mapping EOI 2074/075

Satellite Image Bid Document 2074/075

LOI Shortlisting List Mapping 2073/74

Invitation Guidelines 2016

परिचय

नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय भू-उपयोग आयोजना वि.सं. 2057 सालमा स्थापना भएको हो। भूमि सम्बन्धी ऐन, 2021 (छैटौं संशोधन) को परिच्छेद 9क. बमोजिम नेपाल सरकारले भूमिको समुचित उपयोगको लागी भूमिको बर्गीकरण सार्बजनिक हित तथा भूमिको भौगर्भिक बनौट, प्रकृति, क्षमता र मौजुदा प्रयोगका आधारमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ साथै सम्बन्धित निकायले नेपाल सरकार र स्वीकृत नीतिको अधिनमा रही भू-उपयोग कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था छ । भू-उपयोग सम्बन्धी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी काममा समन्वय गर्नका लागी भू-उपयोग परिषद्को गठन गरिने व्यवस्था रहेको छ । यस कार्यक्रमबाट नेपाल सरकारले कृषि उत्पादनमा वृद्धी गरी सर्बसाधरणको आय वृद्धी गर्न, वातावरण संरक्षण गर्न तथा अव्यवस्थित र असुरक्षित वसोवासको समस्या समाधन गरी सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रले परिलक्षित गरेको गरिवी निवारण, सुशासन तथा विकास कार्यक्रमहरुको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न माननापका भू-उपयोग नक्सा/डाटा तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

Progress so Far

Year Nos of VDCs Remark
67-68 25 -
68-69 24 -
69-70 126 -
70-71 77 -
71-72 143 -
72-73 177 -
73-74 825 -

उद्देश्यहरु

  • राष्ट्रको समग्र भूमिलाई विभिन्न भू-उपयोगका क्षेत्रहरु (Land Use Zone) मा वर्गीकरण गर्ने,
  • तहगत (संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय) भू-उपयोग योजना (Land Use Plan) तर्जुमा गर्ने,

Gallery